Skip to content
Doctor
Kadowaki Clinic
Location
Yatsukachō Osoe, Shimane-ken 690-1403
Phone+81 852-76-2023